انتخاب سرکارخانم فرزانه کدیور رابط فعال حوزه جوانان دانشکده کشاورزی بعنوان جوان برتر در مراسم تجلیل از جوانان برتر شهرستان شیروان