بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان ثابتی شیروان از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی