تقدیر و تکریم ریاست دانشکده از کارگران بخش های مختلف دانشکده به مناسبت روز جهانی کار و کارگر