دیدار ریاست و اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی با فرماندار شهرستان شیروان به مناسب هفته معلم