بازدید جناب آقای دکتر فرخی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت عتف از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی شیروان

 

به گزارش روابط عمومی شیروان،  جناب آقای دکتر فرخی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت عتف از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی شیروان در روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ماه ١۴٠٢ بازدید کردند.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان.