بازدید آقای دکتر نیازی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با همراهی مدیر کل جهاد کشاورزی استان و فرماندار شهرستان شیروان از گلخانه شرکت شبدیز و اراضی دانشکده کشاورزی