بازدید ریاست، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بجنورد و هیئت همراه از اجرای طرح آبیاری تحت فشار و مجموعه دامداری دانشکده کشاورزی شیروان