دیدار ریاست، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بجنورد و هیئت همراه با فرماندار محترم شهرستان شیروان