دیدار ریاست، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بجنورد و هیئت همراه با امام جمعه محترم شهرستان شیروان