برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه بجنورد درمحل سالن جلسات دانشکده کشاورزی شیروان