بازدید معاون آموزشی وزارت عتف و مسئولین استانی و شهرستانی از امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی شیروان