انتصاب رئیس دانشکده کشاورزی شیروان جناب آقای دکتر قربانعلی رسام به عنوان نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در شورای استان خراسان شمالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان،رئیس دانشکده جناب آقای دکتر قربانعلی رسام به عنوان نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در شورای استان خراسان شمالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب گردید.