بازدید جناب آقای دکتر عیوضی پور عضو کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه های خراسان شمالی و سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی شیروان

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، جناب آقای دکتر عیوضی پور عضو کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه های خراسان شمالی و سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی روز دوشنبه 26 تیرماه 1402 بازدید کرد.