دیدار جناب آقای دکتر شیخ زاده ریاست محترم دانشگاه بجنورد با یاوران علمی( کارکنان) دانشکده کشاورزی شیروان