#افتخار-آفرینی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، مقام دوم و سوم مسابقات آمادگی جسمانی بانوان هیات علمی و کارمندان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور توسط خانم گلدی پور و خانم گودرزی از کارکنان دانشکده کشاورزی شیروان ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲کسب گردید.