راهپیمایی جهت محکوم کردن حملات بی رحمانه رژیم جعلی اسرائیل

شرکت کارکنان دانشکده کشاورزی شیروان در راهپیمایی جهت محکوم کردن حملات بی رحمانه رژیم جعلی اسرائیل علیه کودکان و مردم فلسطین و غزه