مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

علیرضا داد خواه

رتبه علمی : استاد

گروه :مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

پست الکترونیکی :Dadkhah@Ferdowsi.um.ac.ir

دریافت رزومه

قربانعلی رسام

رتبه علمی : دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

پست الکترونیکی :rasam@ferdowsi.um.ac.ir

دریافت رزومه

فاطمه ذاکرتولایی

رتبه علمی :استادیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

پست الکترونیکی :fatemehzaker@yahoo.com

دریافت رزومه

محمد خیر خواه

رتبه علمی :دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

پست الکترونیکی :

دریافت رزومه

محمود قربان زاده نقاب

رتبه علمی :دانشیار

گروه مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی :Dadkhah@Ferdowsi.um.ac.ir

دریافت رزومه

مهدی بابائیان

رتبه علمی : استادیار

گروه مهندسی زراعت -اکولوژی

پست الکترونیکی :mahdibbn@gmail.com

دریافت رزومه

محمد زارع مهرجردی

رتبه علمی :استادیار

گروه مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی :mzarem@um.ac.ir

دریافت رزومه

مهندسی طبیعت

وحید رضا جلالی

رتبه علمی :دانشیار

گروه :مهندسی طبیعت

پست الکترونیکی :vahidreza.jalali@gmail.com

دریافت رزومه

علی محمد اسعدی

رتبه علمی :استادیار

گروه مهندسی طبیعت

پست الکترونیکی :ali-asadi2001@yahoo.com

دریافت رزومه

مهدی تیموری

رتبه علمی :استادیار

گروه علوم و مهندسی آبخیزداری

پست الکترونیکی :m_teimouri@um.ac.ir

دریافت رزومه

مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

ایرج توسلیان

رتبه علمی :استادیار

گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

پست الکترونیکی :iraj.tavassoliyan@gmail.com

دریافت رزومه

مرتضی علیرضایی نقنندر

رتبه علمی : استادیار

گروه :مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

پست الکترونیکی :

دریافت رزومه

مهدی محرابی سی سخت

رتبه علمی :استادیار

گروه مهندسی باغبانی

پست الکترونیکی :

دریافت رزومه

ساجده کریم پور

رتبه علمی : استادیار

گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

پست الکترونیکی :karimpour.sajede@stu-mail.ac.ir

دریافت رزومه

مهندسی علوم دامی

نعمت ضیایی

رتبه علمی :دانشیار

گروه: مهندسی علوم دامی

پست الکترونیکی :nemat.ziaei@cheshirvan.ac.ir

دریافت رزومه

محمد رضا قربانی

رتبه علمی :دانشیار

گروه مهندسی علوم دامی

پست الکترونیکی :

دریافت رزومه

حسن محمدی عمارت

رتبه علمی :استادیار

گروه علوم دامی

پست الکترونیکی :hasanmohammadi@yahoo.com

دریافت رزومه