قبل
بعدی

اعضا شامل دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان

سیستم اتوماسیون اداری قابل استفاده ی هیات علمی و کارکنان

سیستم پست الکترونیک قابل استفاده‌ی اعضای دانشگاه

سامانه مدیریتی اعضای دانشگاه (سدف)

سامانه آموزش مجازی جهت استفاده‌ی اعضای دانشگاه

سامانه آموزش مجازی پروسیس جهت استفاده‌ی اعضای دانشگاه

اطلاع رسانی فیش حقوقی اعضای دانشگاه

سیستم اتوماسیون انبار قابل استفاده کارکنان

مرکز مشاوره مجتمع